راجیا سبحا از رئیس جدید خود، ام ونکیا نادیو، استقبال کرد

راجیا سبحا از رئیس جدید خود، ام ونکیا نادیو، استقبال کرد. نارندرا مودی، صدراعظم، گفت که آقای نایدو از ریشه های عظیم ریشه گرفته است و دولت هند را به ارتفاعات بیشتری هدایت خواهد کرد. وی گفت آقای نایدو، که به یک خانواده کشاورز در هند مستقل متولد شده است، از تجربه طولانی خود در پارلمان، به عنوان مقام بلند پایه ای برخوردار است. آقای مودی همچنین از حضور فعال نایود در جنبش دانشجویان و آشتی ملی در سرتاسر جهان به رهبری جی پراکاس نارین، یاد کرد. صدراعظم گفت که مفهوم پردان منتری گرام ساداک یجانا ابتکار آقای نایدو بود. رهبر اپوزیسون غلام نبی آزاد گفت که انتخاب آقای نایو به عنوان رئیس، پیروزی دموکراسی و قانون اساسی کشور است. او به یاد می آورد که آقای نیدو از روزهای دانش آموزش در زندگی عمومی بسیار فعال بوده است. آقای آزاد، یادآور شد که باید سنت برگزاری هر لایحه را در طول دوران بگذرانید. رامگوپال یادوف از حزب سماجویادی همچنین به مدت طولانی در زندگی عمومی آقای نایود قدردانی کرد.