رایگیری برای چوکی های مجلس سنا در شش ایالت برگزار خواهد شد

رایگیری برای چوکی های مجلس سنا در شش ایالت اترپردیش ، بنگال غربی،  کرناتک ، جهار کهند ، چهتیس گر و تلنگانه جایی که نامزدهای بیشتر از چوکی ها وجود دارند برگزار خواهد شد. رایگیری از ساعت ۹ در صبح تا ساعت ۴ بعد ازظهر صورت خواهد گرفت. شمارش آرا امروز بعد از رایگیری در دست گرفته خواهد شد. در اترپردیش بطور مجموعی، ۱۱ کاندید برای ده چوکی مجلس سنا وجود دارند. کمیسیون انتخاباتی دو ناظر را برای رایگیری مستقر نموده است. در بنگال غربی، بطور مجموعی، شش کاندید برای پنج چوکی مجلس سنا وجود دارند. انتخابات برای دو چوکی در جهارکهند نیز که سه کاندید وجود دارند برگزار خواهند شد. پنج کاندید در کرناتک برای چهار چوکی مقابله می کنند. چهار کاندید از تلنگانه که رایگیری برای سه چوکی منعقد خواهد شد مقابله می کنند