رها کردن تقریبا ۳۲ نفر از زندان طالبان  توسط قواء ویژه در هلمند

در افغانستان ، قواء ویژه تقریباً ۳۲ نفر از جمله چهار کارمند پلیس را از زندان طالبان در هلمند دیروز رهانیدند. طبق مقامت امنیت افغان قواء ویژه بروز یکشنبه یورشی در ولسوالی نادعلی براه انداختند جائیکه هزاران تن غیرنظامی و پرسونلهای امنیتی بوسیله طالبان اسیر شده بوند