رهبر روسیه ولادیمیر پوتن و رهبر کوریای شمالی کم جونگ اُن دیروز برای اولین بار روبرو دیدار کردند و برای خواستن روابط نزدیکتر سوگند خوردند

رهبر روسیه ولادیمیر پوتن و رهبر کوریای شمالی کم جونگ اُن دیروز برای اولین بار روبرو دیدار کردند و برای خواستن روابط نزدیکتر سوگند خوردند. نشست مذکور در شهر بندری پاسیفک روسیه ولادی وستوک برگزار شد. هر دو نفر در بیانیه های مختصر قبل از ملاقات شان گفتند که آنها برای تقویت نمودن روابطی جستجو می کنند که از حمایت اتحاد شوروی از بنیان گذار کوریای شمالی، پدر بزرگ کم، کم اِل سنگ شروع شدند. آقای پوتن به رهبر کوریای شمالی کم گفت که او حامی مساعی جاری برای کم کردن تنش ها در شبه جزیره کوریایی است و می خواهد که روابط اقتصادی را افزایش دهد. پوتن خطاب بیک کنفرانس مطبوعاتی بدنبال مذاکرات گفت که او درباره از سرگیری مذاکرات شش حزبی روی خلع سلاح هسته یی کوریا در این نقطه قطعی نیست. وی معهذا گفت که چنان هیئت در تهیه کردن ضمانت های امنیتی بین المللی سود مند شده می تواند. مذاکرات شش حزبی روی خلع سلاح هسته یی در کوریای شمالی در سال ۲۰۰۳ شروع شدند. مذاکرات مذکور شامل چین، جاپان، روسیه ، ایالات متحده با کوریای شمالی و کوریای جنوبی اند. آخرین دور چنان مذاکرات در سال ۲۰۰۷ میلادی رخ داد.