روابط روبه  تحکیم هند و ویتنام

  نویسنده: پروفیسور راجا رام پاندا 

   مترجم: دی دی سوامی

آقای اِم ونکئیا ناییدو، معاون رئیس جمهور هند بازدید رسمی چهار روزه ای از ویتنام نموده که هدف اش افزایش اشتراک استراتژیک جامع مانع هند با ویتنام بود. این امر بخوبی آشکار است که اشتراک هند و ویتنام آزموده وقت می باشد. آقای ناییدو، دوران این بازدید بعلاوه مذاکرات و تعاملات با رهبران عالی ویتنام به جامعه هندی در آن کشور خطاب نمود و از روابط ما بین دو کشور ستایش کرد. معاون رئیس جمهور هند با همتای ویتنامی اش دانگ تی نگوک تهین، صدراعظم آن کشور نگوین ژوان فوک و رئیس اسامبله ملی نگوین تی کیم نگان هم جلسات داشت. آقای ناییدو در مراسم ۱۶ مین روز ملل متحد “ویساک” در تام چوک پا گوده در ولایت ویتنامی هانام خطبه کلیدی ایراد کرد. سوژه این برنامه بود ” تماس بودایی به رهبری جهانی و مسئولیت های مشترک برای جوامع پایدار”.

دید و بازدیدهای مرتب رهبران سیاسی عالی از هر دو کشور به تحکیم و ترفیع روابط دو جانبه به سطح اشتراک استراتژیک جامع مانع دوران بازدید صدراعظم هند در سال ۲۰۱۶ از ویتنام بار آورد. بازدید معاون رئیس جمهور هند بدنبال یک عده مبادلات عالی رتبه در سال ۲۰۱۸ از جمله بازدید های صدراعظم و رئیس جمهور ویتنام از هند بتدریج  در ماه جنوری ۲۰۱۸ و ماه مارچ ۲۰۱۸  بعمل آمد. این دید و بازدیدها منتج به افزایش همکاری در بسیاری ساحات، توسعه روابط دفاعی و امنیتی، تاسیس تماس های نوین اقتصادی وبازرگانی و تعمیق و تحکیم تماس های مردم با مردم گردیده اند. دو جانب مذکور سهیم علاقه مشترک برای بهبودی صلح ، امنیت و سعادت در منطقه هند و پاسفیک می باشند.

تماس داشتن با هندیان مقیم در خارج بعنوان یک وسیله مهم پالیسی خارجه هند ظهور کرده است. معاون رئیس جمهور هند به جامعه هندی و دوستان هند در هانویی خطاب نمود و بر ارجحیت دولت هند برای تماس داشتن با جامعه هندی مقیم در خارج فشار وارد  آورد.

آقای ناییدو ضمن مذاکرات برد دامنه دار با معاون رئیس جمهور ویتنام دانگ تی نگوک تهین برای افزایش همکاری دو جانبه و چند جانبه، اهمیت تشکیل نمودن منطقه هند و پاسفیک مسالمت آمیز و با سعادت دارای اساس بر احترام حق حاکمیت ملی و قانون بین المللی را تکرار نمود. روابط محکم دو جانبه مابین این دو کشور بر اعتماد و تفاهم باهمی و همگرایی نظرات روی مسائل منطقوی و بین المللی اساس دارد.

فی الواقع، ویتنام یک ستون استراتژیک پالیسی هندی اقدام با شرق و هم سخن کلیدی هند در آسیان می باشد و بدین سبب است که هر دو کشور آرزو دارند که کشور های مربوطه برای رسیدن به اتفاق رای روی یک قانون نامه در بحر چین جنوبی قادر شوند. هند و پاسفیک یک منطقه بیو جغرافیایی، مشتمل بر اقیانوس هند و اقیانوس پاسفیک غربی و مرکزی از جمله بحر چین جنوبی می باشد. امریکا یک عده تمرینات ” آزادی دریانوردی “را در بحر چین جنوبی مورد مناقشه اداره کرده است که به اعتراضات از طرف بیجنگ راه داد. وقتیکه چین بر تمامیت این منطقه اقیانوسی ادعا می نماید، برونی، مالیزیا، فیلپین ، ویتنام و تائیوان هم بر ناحیه که زیر مناطق اقتصادی انحصاری شان می آید، ادعا می کنند. این طور بجر چین جنوبی مبدل به یک مسئله پر حرارت گردیده است.

 روابط دو جانبه هند و ویتنام در بسیاری ساحات تقویت بزرگی یافته و این روابط کثیر الرویه گردیده است. هر دو کشور در ساحات دفاع و امنیت ، بکار بری مسالمت آمیز انرژی اتمی و فضا، علوم و تکنالوژی، نفت و گاز، انرژی تجدید شدنی، انکشاف زیربنا،  زراعت و  سکتور های با اساس نو آوری همکاری را می افزایند.

تجارت دو جانبه فعلاً با معادل ۱۴ بلیون دالر می باشد. سطح این تجارت از ۸ .۷ بلیون دالر سه سال پیش، دو برابر گردیده است. هر دو دهلی جدید و هانویی هدف تجارتی ۱۵ بلیون دالر تا سال ۲۰۲۰ تعیین نموده اند. نظر به روند پیشین، این هدف قابل حصول به نظر می آید.

اتصال از چندی پیش بعنوان یک مسئله می ماند. فعلاً هیچ پرواز مستقیم مابین دهلی جدید و هانویی وجود ندارد. قبل از این، این امر از لحاظ بازرگانی مناسب فکر نمی شد. بهر حال، اتصال مستقیم هوایی مابین پایتخت های دو کشور مذکور وقتی ممکن شده می تواند که یک شرکت هوایی هندی برای شروع کردن پرواز مستقیم مابین دو پایتخت در اواخر سال ۲۰۱۹ تصمیم می گیرد. پس از اجرای این تصمیم، هر دو مرز های یک دیگر را عبور خواهند کرد و مبادلات تجارت وسیاحت بیشتر افزایش خواهند یافت.