روز تولد پاندت جواهر لال نهرو

تهیه و تقدیم کننده : محمد انظر نجمی