دکتر ساروپالی رادهاکرشنن

تقدیم کننده: محمد آصف جاه