سازمان خوراک و صحت ، شورای اف اِی اُ پیشنهاد هند برای تجلیل یک سال بین المللی گندمیان در سال ۲۰۲۳ تصویب کرده است

سازمان خوراک و صحت ، شورای اف اِی اُ پیشنهاد هند برای تجلیل یک سال بین المللی گندمیان در سال ۲۰۲۳ تصویب کرده است. در یک بیاینه آقای رادا موهن سینگ روز جمعه گفت یکصد و هشتادومین اجلاسیه شورای مذکور فعلا در روم در حال ادامه قرار دارد ، این پیشنهاد را تصویب کرده است. موصوف از کشورهای که پشتبانی شان را ارائه کردند ، ابراز سپاس گذاری نمود. این وزیر گفت که این اقدام بیداری جهانی بسوی گندمیان افزایش خواهد داد. شورای سازمان خوراک و زراعت عضویت هند در هئیت اجرایه برنامه خوراک جهانی ملل متحد برای سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز تعید کرده است