سازمان ملل متحد : مالدیو باید رئیس جمهور سابق را برای مقابله کردن در انتخابات اجازه دهد

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه حکم کرد که مالدیو باید حق رئیس جمهور اسبق محمد ناشید برای مقابله کردن برای منصب رئیس جمهور را اعاده کند که توسط حکومت فوراً رد کرده شد. کمیته در یافته خود گفت که جریانات قضایی که درآن آقای ناشید مقصر دانسته شد مبنی بر قانون مبهم و دارای عیب های جدی بودند و از حق اش به یک محاکمه منصفانه تخلف ورزیدند. بعلاوه ، کمیته یافت که قیودات منتج شونده بر حق آقای ناشید برای مقابله کردن برای منصب حقوق  اش به اشتراک سیاسی تحت ماده بیست و پنج قرارداد بین المللی روی حقوق ملکی وسیاسی را نقض کردند. وزارت خارجه مالدیو این حکم کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را رد نمود و این را تکذیب کرد که کدام یک از حقوق آقای ناشید نقض شده است. آن گفت که این وظیفه ستره محکمه می باشد و نه وظیفه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که درباره شایستگی آقای ناشید برای انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بگیرد