سازمان ملل چارچوب جدیدی را برای مبارزه با تروریزم به راه اندخته است

انتونیو گوترس منشی عمومی ملل متحد به منظور مبارزه با تروریزم بین المللی و هماهنگی مساعی در سرتاسر سکتورهای صلح و امنیت، امداد بشری، حقوق بشر و انکشاف جامع ، یک چارچوب نوین براه انداخته است. این چارچوب بعنوان پیمان جهانی ملل متحد برای همآهنگی در مقابله با تروریزم نامیده شد. چارچوب مذکور یک توافق مابین رئیس ملل متحد و ۳۶ نهاد ، انترپل و انجمن جهانی گمرک می باشد. آقای گوترس ضمن سخنرانی به موقع نیاز تضمین احترام کامل برای استاندرت های بین المللی حقوق بشر و حکومت داری قانون در مبارزه با تروریزم را نمایان ساخت