ستره محکمه از همسری با زوجه نابالغ به سن ۱۵ تا ۱۸ سال انتقاد کرد و این را بطور جنایت نامید

ستره محکمه از همسری با زوجه نابالغ به سن ۱۵ تا ۱۸ سال انتقاد کرد و این را بطور جنایت نامید. محکمه گفت که استثنٰی در قانون بی حرمتی یک جانبه بود و از قانون اساسی تخلف است.دفعه ۳۷۵ از آی.پی.سی که از تخلف بی حرمتی توضیح می دهد. یک اقتباس مستثنٰی دارد ، این می گوید که همسری یا عمل جسنی توسط یک مرد با زوجه اش که پائین از ۱۵ سال نمی باشد، بی حرمتی نیست.محکمه گفت که استثنٰی در قانون عنف بر عکس فلاسفه قوانین دیگر بود و از تمامیت دختر تخلف است. دسته قاضیان مشتمل بر قاضی مدن بی لوکورو دمیپک گپتا درباره روش موجوده عروسی بچه در کشور اظهار نگرانی کرد و گفت که قوانین انصاف اجتماعی با روحیه تحمیل نه شده اند.