ستره محکمه دیروز به حکومت جمو وکشمیر دستور داد که امنیت رابه فامیل قربانی هشت ساله تجاوز جنسی گروهی و قتل کتهوا تهیه کند

ستره محکمه دیروز به حکومت جمو وکشمیر دستور داد که امنیت رابه فامیل قربانی هشت ساله تجاوز جنسی گروهی و قتل کتهوا تهیه کند. یک دادگاه مشتمل بر قاضی القضات دیپک مشرا و قاضی ها اِی اِم کهان ویلکر و دی وای چندرا چور خواهان جواب حکومت ایالتی روی دادخواست برای انتقال محاکمه قضیه از کتهوا ترجیحاً به چندی گر نیز شد