ستره محکمه یک گروه سه عضوی برای تیم تحقیقاتی مخصوص در مورد ۱۸۶ قضیه اغتشاشات سال ۱۹۸۴ تشکیل داد

ستره محکمه یک گروه سه عضوی برای تیم تحقیقاتی مخصوص به رهبری قاضی اِس.اِن دهینگرا قاضی محکمه عالی به منظور نظارت تحقیقات بیشتر در مورد ۱۸۶ قضیه اغتشاشات سال ۱۹۸۴ میلادی تشکیل داده است. علاوه از قاضی دهینگر ،یک افسر مستقر ابشیک دولار و راجدیپ سینگ افسر متقاعد در این گروه شامل خواهند بود. یک هیئت فضایی به رهبری دیپک میسرا قاضی القضات از تیم تحقیقات مخصوص برای تحویل دادن راپور وضعیت خود در مدت ۲ماه مطالبه کرده است. محکمه راس دیروز برگزار شد که تیم قبلی تحقیق بیشتر در مورد ۱۸۶ قضیه مذکور را انجام نداده است  که تحویل داده شد. اغتشاشات سطح عالی در عواقب بعدی قتل خانم اندرا گاندی صدر اعظم توسط دو گارد امنیتی سکه در صبح ۳۱ اکتوبر سال ۱۹۴۸ میلادی گشترش یافتند و در نتیجه خشونت ۲۷۳۳ تن فقط در دهلی جان از دست دادند.