سخنرانی سالروز آزادی صدر اعظم هند

مترجم: محمد آصف جاه
تقدیم کنندگان : انظر نجمی و محمد آصف جاه آآاآ

صدر اعظم هند آقای نریندر مودی بمناسبت هفتاد و دومین روز آزادی هند از قلعه سرخ، دهلی جدید، به ملت هند خطاب نمود.