سفره افطاری

تهیه و تقدیم کنندگان: هما ددوال و سیما احمدی