سفر دو روزه وزیر امور خارجه هند از بحرین

خانم سوشما سوراج وزیر امور خارجه هند امروز برای عهده گرفتن ریاست مشترکه جلسه دومین کمیسیون مشترک عالی با همتای بحرینی خود یک بازدید دو روزه از منامه شروع خواهد کرد. خانم سوراج طی بازدید، از محوطه ساختمان چانسری افتتاح کند و به جامع هندی را مخاطب خواهد نمود.موصوفه جلسات با رهبران ارشد سیاسی نیز خواهد داشت.وزارت امور خارجه گفته است که انتظار می رود که این بازدید یک فرصت برای شناسایی ساحات نوین همکاری مابین هر دو کشور فراهم کند.