سلب مسولیت

پرسار بهارتی( آژانس نشرات هند)صاحب ورد واید ویب سایت  است دسترسی و استفاده از این ورد واید ویب سایت طبق شرایط وضوابط ذیل است. و شما برای خواندان، قبول کردن، توافق کردن، محدود بودن توسط این سلب مسولیت تلاقی می شوید.

لطفا این شرایط و ضوابط  را به دقت مطالعه کنید چناچیکه دسترسی و استفاده از این ویب سایت قبول این ضوابط و شرایط را در بر دارد.

استفاده محتوا در ویب سایت پرسار بهارتی

محتوایات، خبرها، معلومات، اثر هنری، متن، تصویری، سمعی و یا تصویرمواد جمعی موجود بر ویب سایت پرسار بهارتی ما توسط قوانین حق چاپ محافظ است.

شما میتوانید دسترسی و مواد را برای اهدف شخصی یا آموزش استفاده کنید

کدام تغییر اصلاح یا در تمام یا در بخش و یا در استفاده مواد برای اهداف غیر از شخصی و آموزشی قوانین حق چاپ را نقص می نماید.

شما نباید کدام مواد را در ویب سایب پرسار بهارتی بدون رضایت نوشتاری پرسار بهارتی برای هیچ نوع اهداف تغییر و یا اصلاح کنید.

به جز از شرح ذیل شما نباید کدام مواد را در ویب سایت پرسار بهارتی دوباره تولید، انتشار، ارسال و یا توضیح کنید.

و شما باید کدام یاداشت حق چاپ را به طور اصلی در تمام کاپی ها درج کنید.

کدام سافت ویر و دنلود شده کمپیوتر یا قابل دسترس از ویب سایت ما طبق شرایط مجوز قابل اجرا می باشد.

مواد شامل در ویب سایت پرسار بهارتی توسط پرسار بهارتی از منابع متونوع بوده است و قابل تغییر بدون کدام یاداشت بعدی می باشد.