سنت امریکا در حق خاتمه حمایت از جنگ یمن رای میدهد

سنت امریکا ضمن رد کردن پالیسی خارجی دونالدترمپ و ائتلافش با ریاض برای خاتمه دادن حمایت از مساعی جنگ در راس سعودی در یمن رای داده است. رای دو حزبی سنت مذکور ۵۴ الی ۴۶ بود جائیکه هفت ریپاپلیکن از رئیس جمهور مخالفت نموده با دیموکرات ها متفق شدند. قانون سازان در اتاق کنترل شده ریپاپلیکن جلوگیری نیروهای ریاست جهوری راجع به جنگ را تصدیق نمودند. آن آقای ترمپ را برای عقب کشیدن نیروهای مسلح امریکا از خشونت در رپیاپلیک یمن در مدت ۳۰روز آینده هدایت می دهد.متن اکنون به مجلس نمایندگان در راس دیموکرات ها حرکت داده خواهد شد که احتمال میرود آن را تصویب نماید. مهذا قصر سفید برای ویتو تحدید نموده است و اقدام مذکور را نادرست نامیده است