سوریش پربهو:هند و انگلیستان روی همکاری در سکتور خدماتی یک پتانسیل عمده دارند

سوریش پربهو وزیر مرکزی گفته است که هند و انگلیستان روی تولید و انکشافی زنجیر های فراهمی برای آینده می توانند با هم کار کنند و سکتور خدماتی در ناحیه همکاری خدمت یک پتانسیل عمده دارد. وی سرمایه گزاری بیشتر توسط انگلیستان در هند را استقبال کرد و اصلاحات جاری و انکشافات اقتصادی را مطرح کرد. آقای پربهو طی یک برنامه دیروز در لندن سخنرانی می کرد. در پاسخ یک سوال وزیر موصوف گفت که فرصت های مهم نو آوری وجود دارند که برای هر دو کشور وسیله نفوذ می باشند.