سوریش پربو: امارات متحده عرب و عربستان سعودی در سکتور زراعتی هند سرمایه گذاری می کنند

آقای سوریش پربو وزیر مرکزی برای تجارت و صنعت و هوانوردی مدنی گفته است که دولت یک پالیسی صادرات زراعتی که در آن ولسوالی ها برای صنایع ویژه قدرت داشته باشند و اقلام بعنوان خوشه ها به خاطر انکشاف سکتور شناخته و ایجاد خواهند شد.این وزیر در یک جلسه سران همکاری دو روزه در ممبئ سخنرانی می کرد. وزیر موصوف به اطلاع رساند که امارات متحده عرب و عربستان سعودی در سرمایه گذاری در سکتور زراعتی هند علاقه را نشان داده اند چونکه هردو کشور می خواهند که برای تضمن امنیت خوراک شان هندوستان را اساس سازند.آقای پربو اظهار عقیده نمود که آغاز تجارت بیشتر آزاد و ساختن انجمن تجارتی جهانی بیشتر موثر هدف دارد.