سوریش پربو: دولت برای پالیسی تولید طیاره داخلی کار می کند

دولت برای تولید طیارات داخلی مسوده ای جور می کند و برای هزینه گذاری طیارات از دخل کشور کوشش می کند.ضمن گفتگو با خبرنگاران در سران هوانوردی جهانی سال ۲۰۱۹ در ممبئ روز سه شنبه وزیر هواپیمایی ملکی سوریش پربو گفت که کشور نیازمند ۲۳۰۰ طیاره جدید برای ایفاء نمودن تقاضا برای مسافرت هوایی آینده می باشد.او گفت که دولت مشتاق همآهنگی با بازی کنان عالی سراسر جهان می باشد.وزیر گفت که ترافیک مسافرین داخلی با ۱۸-۱۷ در صد افزایش می یابد، وی افزود که دولت اکنون بر کارگو توجه می دهد و برای اولین مرتبه پالیس تشویق انکشاف این ناحیه را معرفی نموده است.