سومترا مهاجن: ارتباطات بین هند و سیشل میان قوی ترین قرار دارند

خانم سومترا مهاجن رئیس مجلس نمایندگان گفته است که ارتباطات بین هند و سیشل میان قوی ترین قرار دارند و وجود اقیانوس هندی حقیقاً به آنها وابسته می باشد.خانم مهاجن که از یک هئیت پارلیمانی هندی به آنکشور جزیره ای رهبری می کند.مراسم هندیان مقیم در خارج در ویکتوریا پایتخت آنکشور اشتراک ورزید. در یک بیانیه رسمی صادر شده دبیر خانه مجلس نمایندگان دیروز از خانم مهاجن نقل قول کردند که روابط بین دو ملت بوسیله مناسبات تاریخی،ارتباطات فرهنگی،دوستی و توافق مشخص اند.