سومین جلسه گروپ کاری مشترک روی همکاری سیاسی و امنیتی میان هند و افغانستان دیروز در کابل برگزار شد

سومین جلسه گروپ کاری مشترک روی همکاری سیاسی و امنیتی میان هند و افغانستان دیروز در کابل برگزار شد. معاون وزیر خارجه افغان حکمت خلیل کرزئی و سکرتر وزارت خارجه هند و جی گوکهلی روی جلسه مذکور بطور مشترک ریاست نمودند. بعد از نشست مذکور، یک بیانیه مشترک صادر گردید که گفت که نتایج اولین و دومین نشست های گروپ کاری مشترک روی همکاری سیاسی و امنیتی میان هند و افغانستان مورد بررسی و ارزیایی مثبت قرار گرفتند. آن اظهار داشت که طرفین نیاز به ادامه دادن همکاری برای یک منطقه با ثبات، مسالمت آمیز و خوشبخت را که از تروریزم و افراطیت آزاد باشد تاکید نمودند. بیانیه گفت که طرفین به این نیز موافقه کردند که همکاری دو جانبه میان هند و افغانستان ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه را بیشتر تقویت می دهد. طرفین روی تکمیل موفقانه چندین پروژه انکشافی مانند ساختمان پارلمان افغان، کاخ ستوری ، بند دوستی افغان – هند نیز اظهار رضایت نمودند. آنها به مضافاً افزودن همکاری انکشافی شان بشمول پروژه های انکشاف جامعه ای تاثیر گذار بزرگ و پروژه های زیر بنایی تحت مشارکت انکشافی نوین موافقه کردند.