سوگند وفاداری رئیس الوزرای ولایت اتراپردیش

یوگی آدتیا نات دیروز بعنوان بیست ویکمین رئیس لوزرای ولایت اتراپردیش سوگند وفاداری را یاد کرد. رئیس واحد ولایت بی جی پی کیشو پرساد موریا و دینیش شرما معاون رئیس بحیث معاون رئیس الوزراء سوگند را یاد کردند. رام نایک والی ولایت دیروز برای رئیس الوزراء معاون رئیس الوزراء و ۴۴ سایر وزیر در لکنهو پای تخت ولایت مراسم تحلیف برگزار نمود. صدراعظم تبریک خود به یوگی ادتیا تات ، کیشو پرساد موریا ، دینیش شرما و دیگر وزیران ارائه نمود. بعداً سوامی آدتیا نات در گفتگو با رسانه قول داد که وی و دولت اش با کدام جامعه تبعیض نخواهد کرد