سپاه پاسداران انقلاب ایران روز جمعه نه جنگجو را کشت

سپاه پاسداران انقلاب ایران روز شنبه گفت که آنها طی عملیات امنیتی در کشور شمال شرقی نزدیک سرحد عراق نه جنگجو کشته است.جنگجویان قبل از عبور کردن سرحد ایران روز جمعه ،برای یک حمله در شمال عراق تصمیم گرفته بودند.براساس یک بیانیه سپاه پاسداران انقلاب ایران در مورد شناخت جنگجویان شرح نداده است