سکتور های خصوصی از هند، امریکا و جاپان در انکشاف زیربنا در منطقه هند و پاسیفیک نقش کلیدی دارند

سکتور های خصوصی از هند، امریکا و جاپان در انکشاف زیربنا در منطقه هند و پاسیفیک نقش کلیدی دارند. تهوماس واجدا نائب کفیل معاون منشی برای آسیای جنوبی گفت که سکتور خصوصی در انکشاف پیوستگی  و شبکه ها که به سعادت و خوشحالی رشد می نمایند، نقش مرکزی را بازی کرد. موصوف از ابتکار اخیر اطاق بازرگانی امریکا برای ایجاد نمودن فورم زیربنای سه رویه هند و پاسیفیک که شرکتهای سکتور خصوصی از هند ، امریکا و جاپان را برای بنا سازی زیرساخت در منطقه گردهم می آورد، حسن استقبال نمود. شورای تجارتی هند و امریکا وشورای تجارتی جاپان و امریکا در اوائل این هفته فورم مذکور را به راه انداختند. درماه اپریل کفیل معاون منشی ها از آسیای جنوبی و بیوروی آسیای شرقی برای دیالوگ موفقیت آمیز سه جانبه امریکا – هند – جاپان به دهلی جدید سفرکرده بودند