سکرتر وزارت خارجه هند وجی گوکهلی گفت که تفاهمنامه با بریتانیا روی مهاجرین غیر قانونی تحت بحث و مباحثه میان دو کشور است

سکرتر وزارت خارجه هند وجی گوکهلی گفت که تفاهمنامه با بریتانیا روی مهاجرین غیر قانونی تحت بحث و مباحثه میان دو کشور است.  وی ضمن اطلاع دادن به رسانه ها راجع به مباحثات دوجانبه که هند دیروز با بریتانیا در لندن انجام داد گفت که یک نشست سطح سکرتر های وزارت داخله  ماه آینده روی مسئله مذکور صورت خواهد گرفت و هند و بریتانیا بحث و مباحثه را ادامه خواهندداد. آقای گوکهلی اظهار داشت که طرفین به نیاز برای افزودن همکاری قابل توجه در عرصه امنیت سایبری موافقه کردند. هند به مذاکرات پیرامون اِف تی اِی نیز موافقه کرد زیرا که بریتانیا خواهشمند آن باهند است اما صدراعظم تاکید نمود که آن باید قرارداد متوازن باشد. بریتانیا این اطمینان نیز داد که شرکت های هندی منفعت ها تا سال ۲۰۲۰ را بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بصورت متداوم حاصل خواهند کرد