شرکت رئیس جمهور در کنفرانس بین المللی “دهرما دهمّا” در ایالت بهار

جناب رام نات کووند رئیس جمهور کشور گفته است که ” پالسی اقدام بسوی شرق” برای سهم کردن فرصت های اقتصادی ولی با اختلاط آرمان ها و امید های مردم هند و آسیای شرقی جنوبی دارد. رئیس جمهور ضمن گشایش چهارمین کنفرانس بین المللی روی “دهرما دهمّا” در راجگیر، ایالت بهار دیروز اظهار داشت که وقت این کنفرانس بیار مناسب است طوریکه ما ۲۵ سالروز همکاری دیلوگ هند و آسیان را تجلیل می نماید. موصوف گفت که رهبران از تمام ۱۰ کشور آسیان مهمان ویژه در مراسم تشریفاتی روز جمهور هند در دهلی جدید خواهند بود. رئیس جمهور گفت که این کنفرانس یک سعی برای افزایش درک ریشه های مشترک “دهرما دمّا” می باشد.