شرکت ملی نفت ابوظبی  دیروز اعلان کرد که وی بخاطر کیفیت عالی ترین نفت خود یک قرار داد طویل المدتی قابل ملاحظه با شرکت نفت هندی امضاء کرده است

شرکت ملی نفت ابوظبی  دیروز اعلان کرد که وی بخاطر کیفیت عالی ترین نفت خود یک قرار داد طویل المدتی قابل ملاحظه با شرکت نفت هندی امضاء کرده است. معاون رئیس بخش در خرید اقلام  ریفائن شرکت مذکور ابوظبی گفت که امضای توافق نامه خرید مهم آزمایش کیفیت و صلاحیت نفت شرکت شان می باشد.