شمار تندروان کشته شده در یک حمله توسط بزرگترین سلاح غیر هستیی استعمال شده توسط ارتش امریکایی در مبارزه به ۹۴ رسیده است

شمار تندروان کشته شده در یک حمله توسط بزرگترین سلاح غیر هستیی استعمال شده توسط ارتش امریکایی در مبارزه به ۹۴ رسیده است.عطا الله خوگیانی، سخنگوی برای والی ایالتی ننگرهار دیروز گفت که تعداد مردگان از گروپ دولت اسلامی در عراق و سوریه یا اَیی.اِس. اَیی.اِس از ۳۶ یک روز قبل گزارش شده افزایش یافته بود. حمله مذکور با استفاده بمب مهمات انفجار هوایی بزرگ یا معاب به کنیئه ما در همه بمب ها بروز پنج شنبه علیه یک کامپلکس تونلی اَیی.اََس.اَیی.اَس  ساخته شده در کوه هایی که بر آن قوای افغان بار ها در هفته های اخیر در جنگ شدید در ایالت ننگرهار سعی کرده بودند که حمله کنند انجام داده شد.