شناور طولانی مدت هند روحان، اولین و جوان ترین شناور آسیا شد

شناور طولانی مدت از شهر  پونه هند روحان، اولین و جوان ترین شناور آسیا شد که در سراسر کوک استریت میان شمال و جنوب جزیره نیوزلند شنا کرده است. باوجود تغیرات ناگهانی در حرارت آب وی بازهم این فاصله را در مدت ۸ ساعت و ۳۷ دقیق پیمود. بعد از انتظار برای مدت زیاد بعلت آب و هوا نامناسب روحان بلاخره چانس بدست اورد که بروز جمه در سراسر کوک استریت شنا کند. با این کار روحان ۹مین شناور جهان کردید که در سراسر کوک استریت شنا کند.