شورای مشاور اقتصادی صدراعظم می خواهد که دولت از پلان محکم مالی پیروی کند

شورای مشاور اقتصادی صدراعظم (EAC-PM) می خواهد که دولت از  پلان محکم مالی پیروی کند و پیشنهاد نموده است که وسیله تحریک به صنعت نباید بر قوت مالی اش مبنی باشد. شورای مذکور اولین مرتبه دیروز جلسه داشت. رئیس شورای مذکور بیبک دبروی، به خبرنگاران بعد از جلسه گفت که آنها حل های قابل تحمل برای مساعی اقتصادی پیدا خواهند کرد و آنها را پیش صدراعظم تقدیم خواهند نمود.

آقای دبروی گفت که تفاهم میان اعضاء وجود دارد که تمرین استحکام مالی نباید منحرف شود. وی گفت که شورای مذکور جلسه رسمی دیگر را در ماه نوامبر برگزار خواهد نمود.