شورای نظامی سودان وزیر دفاع را برکنار کرده و رئیس نوین اطلاعاتی را منتخب کرده است

سخنگوی گفت که شورای نظامی سودان وزیر دفاع اود بن عوف  را برکنار کرده و رئیس نوین اطلاعاتی را منتخب کرده است. شمس الدین کباشی شینتو گفت که لیفتنت جنرل ابوبکر مصطفی را با صالح عبدالله محمد صالح معروف به صالح گهوشت بعنوان رئیس سرویس ملی امنیتی و اطلاعاتی جای گزین خواهد کرد. بعلاوه نطاق اعلام داشته که سفیرهای سودان برای واشنگتن و ژینو معزول شدند. شنتو گفت که تمام اردو و افسران پلیس که برای برکناری کردن رئیس جمهور اسبق عمرالبشیر در تظاهرات در خیابان اشتراک ورزیده بودند رها کرده خواهند شد.