شورشیان سوری و فامیل های شان ترک نمودن یک شهر کلیدی در ناحیه محاصره شده غوطه شرقی را شروع نموده اند

شورشیان سوری و فامیل های شان ترک نمودن یک شهر کلیدی در ناحیه محاصره شده غوطه شرقی را بمثابه قسمتی یک معامله تخلیه با حکومت شروع نموده اند. رسانه های دولتی گفتند که ۷۲ شورشی و ۴۵۲ غیر نظامی تاکنون از هراستا روانه شده اند. حدود ۱۵۰۰ مبارز ازگروه احرارالشام و شش هزار غیرنظامی از هراستا به ایالت شمالی ادلیب تحت کنترل شورشیان انتقال داده خواهند  شد. معامله تخلیه اولین معامله موافقه شده بعداز تشدید یک حمله قوای طرفدار حکومت یک ماه قبل برناحیه مذکور می باشد. اجرای معامله مذکور که در اثر میانجیگری متحد حکومت سوری، روسیه بوقوع پیوست روز چهار شنبه با یک تبادل زندانیان شروع شد