شکست کاندید حزب حاکم پاکستان مسلم لیگ نواز در مسابقه برای ریاست مجلس سنا

 حزب حاکم پاکستان مسلم لیگ نواز المخفف پی اِم اِل اِن دیروز دچار یک ناکامی بزرگ وقتی گردید که کاندیدش برای ریاست مجلس سنا توسط یک کاندید غیر حزبی که توسط احزاب مخالف حمایت شد شکست داده شد. افسر ریاست کننده سردار یعقوب خان ناصر گفت که محمد صادق سنجرانی ۵۷رای یافت در حالیکه راجه ظفر الحق از پی اِم اِل اِن ۴۶ رای از ۱۰۳ رای داده شده حاصل کرد