شیخ احمد معشوق قندهاری

تقدیم کننده و گوینده: پروفیسور شریف  حسین قاسمی