صادرات هند سریعترین سرعت طی سه ماه بیش از ۱۹ فی صد در ماه اگست ثبت شد

صادرات هند سریعترین سرعت طی مدت ماه تا ۲۷.۸۴ بلیون دالر آمریکا در ماه اگست در حساب از رشد صحی در اقلام پترول، انجینئرنگ، دارویی ، سنگهای قیمتی و جواهرات افزایش یافت.براساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت تجارت، نرخ رشد در محموله های بیرون مرزی در سه ماه تا ۱۹.۲۱ فی صد رسید.قبلاً در ماه مه صادرات رشد تا ۲۰.۱۸ فی صد ثبت نموده بود. واردات از ۴۱.۲۵ تا ۴۵.۲۴ فی صد بلیون دالر در اگست بدلیل محموله های نفت خام گران رشد نمود.