صدراعظم جاپان از رهبران جهان تقاضا کرده است که در سیستم تجارت بین المللی اعتماد جدید را تضمین نمایند

صدراعظم جاپان شینزو آبه از رهبران جهان تقاضا کرده است که در سیستم تجارت بین المللی اعتماد جدید تضمین نمایند واز کشور های مثل چین ، هند و امریکا تقاضا کرده است که در سازمان تجارت چهان نفس تازه بی اندازد. در خطابیه  مخصوص جلسه سالانه فورم اقتصاد جهان ۲۰۱۹ در داوس دیروز او مثال کشورش برای تشکیل اقتصاد رانده امید جدید را تقدیم کرد و تأکید نمود که جاپان با تشویق اقتصاد زنان برای مقابله با جمعیت دلیر و بزرگش شکست داده است. در نتیجه آن کشور اکنون دو میلیون زن مذید را برکار و شغل دارد و نرخ اشتراک کارمندان زنان به ۶۷ درصد رسیده است که از امریکا عالیتر است