صدراعظم دیروز از جنبش نظافت سرتاسری کشور موسوم به “سوچتا هی سیوا” براه انداخت

آقای نریندر مودی صدراعظم هند دیروز در دهلی جدید از جنبش نظافت سرتاسری کشور موسوم به “سوچتا هی سیوا” براه انداخت .منظور این کمپائن بسیج کردن مردم برای مراعات اصول صحت جهت اشتراک در رویایی هند نظیف پدر ملت مهاتما گاندهی می باشد. این جنبش تا سالروز مهاتماگاندی بتاریخ ۲ اکتبر ادامه خواهد یافت. ضمن خطاب از طریق کنفرانس ویدیوی، آقای مودی گفت که باید نظافت و طهارت منحیث عادت در زندگانی روز مره نیز بعمل آورده شود. صدراعظم گفت که کشور طی چهار سال گذشته در زمینه بنای ۹۰ بلیون تشناب به منظور آزاد کردن هند از خروج مدفوع در میدان ها ،یک گام بزرگ گرفته است.