صدراعظم نریندرامودی امروز کنفرانس سران دهلی برای خاتمه تی بی  را در دهلی جدید افتتاح خواهد کرد

صدراعظم نریندرامودی امروز کنفرانس سران دهلی برای خاتمه تی بی  را در دهلی جدید افتتاح خواهد کرد. کنفرانس سران مذکور توسط دفتر منطقوی آسیای جنوب شرقی دبلیو اِچ اُ و موسسه مشارکت برای متوقف نمودن  تی بی بطور مشترک میزبانی می شود. آقای مودی کمپائن هند عاری از مرض سل را نیز راه اندازی خواهد کرد. کمپائن مذکور فعالیت های پلان سترا تژیک ملی المحفف اِن اِس پی برای امحای مرض سل یا تی بی را بعنوان یک ماموریت پیش خواهد برد. اِن اِس پی توسط یک تمویل بیش از دوازده هزار کرور روپیه طی سه سال آینده برای حتمی نمودن این پشتیبانی می شود که هر مریض مرض سل دسترسی به تشخیص مرغوب ، معالجه و کمک داشته باشد. دید  صدراعظم برای بپایان رساندن مرض سل تا سال ۲۰۲۵ ، پنج سال قبل از اهداف انکشاف دوامدار، مساعی پروگرام ملی  تجدید نظر شده تی بی را که بیش از  ۲ کرور مریض را بعد از آغاز اش در سال ۱۹۹۷ درمان نموده است  به جنب و جوش انداخته است