صدراعظم نریندرامودی گفته است که او از زیان زندگی ها بعلت سقوط طیاره در کاتمندو خیلی غمگین می باشد

صدراعظم نریندرامودی گفته است که او از زیان زندگی ها بعلت سقوط طیاره در کاتمندو خیلی غمگین می باشد. وی اظهار داشت که افکارش با فامیل های فوت شدگان می باشد و او برای صحت یابی زود مجروحین این رویداد دعا می کند