صدراعظم نریندرا مودی بعد از بپایان رساندن سفر سه ملتی اش به فلسطین،  یو اِی ای و عمان به وطن مراجعت نموده است

صدراعظم نریندرا مودی بعد از بپایان رساندن سفر سه ملتی اش به فلسطین،  یو اِی ای و عمان به وطن مراجعت نموده است. این اولین بازدید آقای مودی از عمان و اولین بازدید یک صدراعظم هند از فلسطین در ۳۰ سال بود. خبرنگار ما گزارش داده که بازدید مذکور رابطه هند با این ملل را بیشتر تقویت خواهد داد. صدراعظم گفت که بازدید اش از عمان در بتدریج توسعه دادن روابط صدها قرن میان دو کشور کمک نمود و یک تقویت قابل توجه به مناسبات در همه ساحات بشمول تجارت و سرمایه گذاری خواهد داد. آقای مودی اظهار داشت که بازدید اش از عمان یکی از یادآوردنی ترین بازدید هایی که او کدام جا بعهده گرفته است بود. در یو اِی ای صدراعظم نریندرامودی و ولی عهد شیخ محمد بن زیاد النیهان تعهد ماندنی شان به بیشتر محکم نمودن مشارکت استراتیژیکی جامع را تکرار نمودند . طرفین تعهد شان به بطور نزدیک کارکردن جهت تقویت نمودن امنیت دریایی در خلیج و منطقه  اقیانوس هند را تجدید نمودند