صدراعظم نریندر مودی جائزه فلیپ کوتلر را دریافت کرده است

صدراعظم نریندر مودی اولین جائزه ریاست جمهوری فلیپ کوتلر را در اقامتگاه اش در دهلی جدید دریافت کرده است. جائزه مذکور متمرکز بر سه اساس مردم، نفع و سیاره می شود. مطابق به تقدیر نامه، آقای مودی برای رهبری برجسته اش برای ملت انتخاب شده است. تقدیر نامه گفت که خدمت فداکارانه اش به هند همراه با انرژی خستگی نا پذیرش به پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و تکنالوژیکی فوق العاده در کشور منتج شده است. تقدیر نامه همچنان ذکر می کند که رهبری نظری اش به انقلاب دیجیتال بشمول شماره هویت بی نظیر، آدهار، برای منفعت های اجتماعی و در برداری مالی منجر شده است. آن کار آفرینی، سهولت انجام دادن کاسبی و ایجاد کردن یک زیر بنای قرن بیست ویکم برای هند را ممکن می کند.