صدراعظم نوز شریف در قضیه پاناما پیپرز بشکل باقیمانده

 نویسنده : داکتر سمیتا

مترجم : آقای محمد آصف جاه

طبق فتوای که توسط دسته پنچ قاضی سترمحکمه پاکستان مشتمل بر قاضی آصف سعید خوسا، قاضی گلزار احمد، قاضی اعجاز افضل خان، قاضی عظمت سعید وقاضی اعجاز الحسن داده شد تشریف غیر شایسته قرار داده نخواهید شد ویک تیم تحقیق مشترک برای تحقیق درمورد دنباله پول فامیل شریف تشکل داده خواهد شد محکمه رای داد که شواهد ناکافی مسناد برای برطرف کردن نوزشریف بحیث صدر اعضم وجود دارد محکمه به شریف و دو پسرش حسن وحسین برای احضار شان به جی ای تی دستورداد این مشتمل برمقامات از آژانس تحقیق فیدرال، دفتر ملی برای مسئولیت، کمیسیون تبادله و امنیت پاکستان و استخبارات نظامی تشکیل داده خواهد شد جی. آی. تی بعد از هر دو هفته راپور به دسته مذکور تقدیم خواهد کرد. قضیه مذکور بتاریخ سوم نوامبر سال گذشته ثبت شده بود و محکمه مذکور پیش از ختم کردن جریانات بتاریخ بیست و سوم فبرور۳۵ مربته جلسه کرد.

قضیه درمورد خودکاری متهمه پول توسط شریف در سال های ۱۹۹۰ میباشد وقتیکه دومرتبه بحیث صدراعظم کار کرد او بعلوه در منزل از دارای ها خریداری کرد.این دارای ها خریداری کرد. این دارایی ها سال گذشته آشکار شدند وقتیکه شرکت قانون پانامنیار بعنوان موساک فونسيكا اوراق را افشا کرد که بطور اسناد پاناما معرفی کرد رسانه جهانی از املاک نشاندهی کرد که بوسیله شرکت های ماوای ساحل خریداری شده بودند همین ها ملکیت های اولادهای شریف میباشند به قرار پانامه پیپرز سه از چهار بچه شریف دختر مریم و پسران حسن وحسین مالک شرکت های ماورای بحری بودند وحق جریانات برای کشور های متعدد داشتند اما شریف و فامیل اش از این اتهامات انکار کردند قضیه بر یکعده درخواست ها تقدیم شده زمین تحریک انصاف پاکستان عمران خان و دریگران در باره دارایی های متهمه غیر قانونی فامیل شریف در لندن اساس داشت محکمه دستورداد که تحقیق لازم شود که چطور پول به قطر منتقل شده بود دسته پنج عضوی از ریس  ان.ای.بی. انتقاد کرد در انجام دهی وظیفه اش ناکام شد فتوی پایتخت کشور اسلام آباد هشدار سرخ گذاشته شده بود تقریبا ۱۵۰۰ پرسونال امنیتی در دو طرف هشدار سرخ مستقر شده بودند قوای امنیتی از هر جایی داخلی و خارجی با سخن نگهداری کردند پانامه پیپرز در باره فعالیت ها مالی متهمه ماورای ساحل رهبران سیاسی و تجارتی و افراد ثروتمند در سراسر جهان تفصیلات مهم فراهم کرد قضیه صدراعظم پاکستان نوازشریف میان پشگویی ها اهمیت زیاد اختیار کرد زیرا این آینده اش را تعین کرده می توانست همزمان حزب عمران خان که به اتهامات مفاد سوا هوا داد قضیه بین عمومی سال آینده را در آشفتگی گذاشته میتواند بین شریف و عمران خان این یک مرحله نهای شده می تواند بین شریف و عمران خان این یک مرحله نهایی شده میتواند ناظرین سیاسی که تحقیق آینده از کامیابی برای صدراعضم ضرر آمیز خواهد شد فتوای و پاناماپیپرز بربحث ومباحثه پیش انتخابات پاکستان تقویه خواهید داد پاکستان قبلا از فعالیت های ترور متاثرات اردوی ملی پاکستان از تحولات تازه بخوبی نگهداری میکند ریس اسبق اردوی جزای راحیل شریف  جنرال خلیل محبوب است واین احساس وجود دارد که او در مرحله سیاسی داخل شده میتواند فساد یک مسله بزرگ در پاکستان است و احساسات عمومی را تحت تاثیر آورده میتواند.