صدراعظم هند امرزو یک جلسه شورای وزرای برگزار می کند

آقای نریندر مودی صدراعظم هند امرزو در دهلی جدید یک جلسه شورای وزرای برگزار کرده است.منابع گفتند که آقای مودی طی جلسه مذکور از پیشرفت اسکیم های عمده و اجندای دولت ان.دی.ای تجدید نظر خواهد نمود. از تمام وزرای مرکزی برای اشتراک در این جلسه مهم خواسته اند که به محل پارلمان منعقد خواهد شد.امکان است که جلسه مذکور بر فشار قوی و مساعی دولت برای فراهم نمودن راحت به آنها از طریق ابتکارات متعدد نیز تاکید کند. انتظار می رود که در این جلسه از اسکیم های طبی موسوم به پردهان منتری اوشدی یوجنا،آیوشمان بارت،اسکیم زراعتی بنام پردان منتری فصل یوجنا،پردان منتری اجولا یوجنا،اسکیم های کسب و کار تحت عنوان استارتپ،مودرا یوجنا میان دیگران مورد بررسی قرار می گیرند