صدراعظم هند: رسانه های کشور در انجام مسؤلیت شان بخوبی عمل میکنند

آقای نریندر مودی صدراعظم هند گفته است که موسسات رسانه های این کشور در انجام مسؤلیت شان بعنوان یک ستون قوی ملت سازی به خوبی به عمل آورده اند. آقای مودی ضمن سخنرانی در کنفرانس جاگرن در دهلی نو اظهار داشت که رسانه نقش مثبت در تشکیل یک نهضت اعظیم اسکیم  حفظ و فروغ دختران و مسیون نظافت نیز ایفاع میکند. موصوف گفت که انقلاب دیجیتال رسانه را گسترش داده است و نقش رسانه در روز های آینده در جامعه بیشتر حایز اهمیت میشود. صدراعظم ابرازامیدواری نمود که رسانه نوین قدرت بیشتر به بنیاد ابتکار هند نوین خواهد بخشید