صدراعظم هند : سری لنکا همشیه برای هند خاص بوده است و همین طور خواهد ماند

هند اولین قطقه بیشتر از چهار صد خانه ها که در ولایت مرکزی سری لنکا برای مردم هندی نژاد بنا شدند، سپرده است.دهلی جدید هم اکنون ۴۶ هزار خانه در ولایات شمالی و شرقی متاثره جنگ آنکشور جزیره ای عمار کرده است.دیگر چهار هزار خانه ها برای کارگران مرزعه در ولایت مرکزی و یوا، تحت ساخت و ساز قرار دارند.ضمن خطاب به دریافتگان اولین قطعه خانه ها در ناحیه نوواره ایلیا در ولایت مرکزی سری لنکا از طریق پیام ویدیوی، آقای نریندر مودی صدراعظم هند گفت که کشور سری لنکا همشیه برای هند خاص بوده است و همین طور خواهد ماند. آقای رانل وکرمسنگھ صدراعظم سری لنکا که به این موقع مهمان ویژه بود، به دولت هند مساعدت مذکور ابراز سپاس گزاری نمود. پروژه مسکن هند در سریلانکا با کمک بیش از۳۵۰ میلیون دالر آمریکی، بزرگترین کمک مالی در خارج از کشور توسط دولت هند است. به عنوان بخشی از آن، در مجموع ۴۶ هزار خانه ها ، قبلا به اقلیتهای تامیل ها متاثره جنگ در ولایت های شمالی و شرقی فراهم شده اند.