صدراعظم هند: مساعی هند برای انکار ورزیدن از فراهمی پناهگاهای امن به مجرمین اقتصادی در خارج از کشور به نتیجه خواهد رسید

آقای نریندر مودی صدراعظم هند ابراز اعتماد نموده است که مساعی هند برای انکار ورزیدن از فراهمی پناهگاهای امن به مجرمین اقتصادی در خارج از کشور به نتیجه خواهد رسید. موصوف به فورم جاگرن در دهلی جدید خطاب میکرد که توسط گروه رسانه ای موسوم به دنیک جاگرن سازماندهی شده بود. صدراعظم اظهار داشت که هند یک اجندای مبنی بر نه نقطه پیش کشورهای گروه 20 ارائه نموده است و برای همکاری فعالانه و قوی بمنظور معامله کردن بطور مناسب با جنایتکاران مالی تقاضا کرده است. وی گفت که هند برای مساعی مشترک توسط کشورهای گروه مذکور بخاطر یک تشکیل میکانیزم نیز خواسته است که از ورود و پناگاه های امن برای مجرمین اقتصادی فرار رد میکند