صدراعظم پاکستان توسط تصمیم قاضیان جان به سلامت برد

صدراعظم پاکستان نواز شریف از بودن سلب صلاحیت شدن با فرق تنگ محفوظ شد وقتی که دسته استره محکمه تصمیم تجزیه سه الی دو گرفت که برای تاسیس تیم تحقیقات مشترک در حدود یک هفته برای تحقیقات اتهامات پول شوی علیه فامیل اش هدایت داد. محکمه مذکور به شریف و دو پسر اش حسن و حسین هدایت داد که پیش تیم تحقیقات مشترک ظاهر شوند که مشتمل مقامات از آژانس تحقیقاتی فدرال کمیسیون آثار و امنیت پاکستان و آژانس جاسوسی نظامی خواهد بود. تیم تحقیقات مشترک راپور اش را بعد از هر دو هفته پیش دسته مذکور تقدیم خواهد کرد. قضیه درباره پول شویی متهمه توسط شریف در سال های ۱۹۹۰ میلادی در سوم نوامبر براه انداخته شد.