صدراعظم پاکستان گفت: کشورش تمام مسایل برجسته باهمسایه گان را حل و فصل کند

صدراعظم پاکستان نوازشریف دیروز گفت که کشورش می خواهد تمام مسایل برجسته با همسایه گان را بطور مصالمت آمیز حل و فصل کند او دوران ملاقات با رئیس جمهور جمهوریت تتارستان رستم مینی خانوو این بیانیه ها را ابلاغ نمود که در اسلام آباد با صدراعظم پاکستان در خانه اش ملاقات کرد. ضمن استقبال حرارتی از رئیس جمهور تتارستان و هئیت اش آقای شریف گفت که مناسبات دوجانبه و دیرینه با آروزهای متقابل برای پیدا کردن امکانات همکاری تشویق یافته بین پاکستان و روسیه تقویت یافته اند. شریف گفت که پاکستان اعتماد دارد که مشارکت طولانی اش با فدراسیون روسیه و هم با نواحی مسلمانش بشمول جمهوریت تتارستان در تمام ساحات مفاد متقابله پیشرفت خواهد کرد